กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
ดูรายชื่อ

76 175

กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
217.14%

กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครู ดูรายชื่อ

47 35

กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครู
134.29%

กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้บริหาร ดูรายชื่อ

49 35

กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้บริหาร
140.00%

กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ศึกษานิเทศก์/ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตของเขต ดูรายชื่อ

32 35

กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ศึกษานิเทศก์/ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตของเขต
91.43%

กิจกรรมนำเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) ครู ดูรายชื่อ

48 35

กิจกรรมนำเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) ครู
137.14%